.

.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.   Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.ROKA.LT (toliau – Pardavėjas) ir kliento (toliau - Pirkėjas), dalis, nustatanti abiejų šalių teises bei pareigas.

2.   Pardavėjas ir elektroninės parduotuvės savininkas yra MB ‚Roka LT‘, įmonės kodas 305538041, registruota adresu Vytauto g. 139-3, LT-53210, Garliava, Kauno rajonas, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@roka.lt.

3.   Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

3.1.   veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

3.2.   nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;

3.3.   juridiniai asmenys;

3.4.   visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

4.   Pirkėjas, norėdamas pirkti prekes el. parduotuvėje, tai gali padaryti vienu iš sių būdų:

4.1.   prekes pirkdamas su registracija.

4.2.   prekes pirkdamas be registracijos.

5.   Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei elektroninės parduotuvės Privatumo politikoje.

6.   Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba MB "Roka LT" veiklos planavimui ir analizei. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą (pirkėjui perskaičius ir paspaudus mygtuką “Sutinku su Pirkimo taisyklėmis“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.

7.   Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, susipažįsta su šiomis taisyklėmis, bei apmoka prekes.

II. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

8.   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

9.   Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

10.   Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

11.   Pirkėjas el. parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Pirkėjo asmens duomenims ir jam apie tai neinformavus Pardavėjo, Pirkėjas prisiima visus iš to kylančius nuostolius.

12.  Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

13.   Pirkėjas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims. Pirkėjui praradus prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti Pardavėją nurodytais kontaktais. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento.

14.   Pirkėjas privalo būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.

15.  Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, tokiu atveju Pirkėjas privalo padengti tų prekių grąžinimo išlaidas.

16.  Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su asmeniu pristačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę

17.   Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus internetinėje parduotuvėje.

18.   Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų.

III. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

19.   Pardavėjas turi teisę bet kada sustabdyti elektroninės parduotuvės www.roka.lt veiklą; pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles; keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas;

20.   Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

21.   Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.;

22.   Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei Pirkėjas užsakydamas Prekes pateikia netikslų, neteisingą arba nepilną užsakymą.

23.   Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, numatytu apmokėjimo būdu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

24.   Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme Pirkėjo nurodytais kontaktais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

25.   Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą:

25.1.   jei Pardavėjui dėl užsakyme trūkstamos informacijos nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

25.2.   jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu.

26.   Pardavėjas, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Jeigu Pardavėjo pasiūlytos analogiškos arba panašios prekės kaina skiriasi nuo pradinės prekės kainos, Pirkėjas turi primokėti skirtumą, arba Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtos kainos skirtumą. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

27.   Pardavėjas įsipareigoja:

27.1.   sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

27.2.   parduoti užsakytas Prekes ir pristatyti jas Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;

27.3.   Pateikti pekių pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą;

27.4.   suteikti valstybine kalba Pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą Prekę;

27.5.   šių Taisyklių bei Prekių grąžinimo taisyklių numatyta tvarka priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

28.   Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius, kurie atsirado dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam buvo suteikta tokia galimybė.

29.   Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.

30.   Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

31.   Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pardavėjas privalo Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV Prekių kainos

32.   Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje pateikiamos eurais.

33.   Pardavėjas turi teisę bet kada ir be iš ankstinio pranešimo Pirkėjui keisti prekių kainas elektroninės parduotuvės prekių kataloge.

34.   Į prekių kainą neįskaičiuotas pristatymo mokestis, kuris yra nurodomas formuojant užsakymą.

35.   Nuolaidos prekėms, kurios gali būti taikomos Pardavėjo nustatyta tvarka, yra pateikiamos formuojant užsakymą.

V Prekių užsakymas ir apmokėjimas

36.   Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui, be kurių negalimas užsakymo patvirtinimas, bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtina jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.

37.   Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir ruošti pristatymui, tik gavus Pirkėjo apmokėjimą.

38.   Atsiskaityti už prekes galima bankiniu pavedimu, arba pirkimo metu elektroninėje parduotuvėje siūlomais kitais atsiskaitymo būdais.

VI Prekių pristatymas

39.   Prekių pristatymo būdai, kainos, bei pirkinių krepšelio suma, nuo kurios pristatymas gali būti nemokamas, pateikiami prekių pristatymo aprašyme.

40.   Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

41.   Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jeigu Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.

42.   Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.

43.   Prekės pristatymo metu kartu su mūsų įgaliotu atstovu Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga ir be pažeidimų.

VII Prekių grąžinimas

44.   Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

45.   Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, Pirkėjo vardas ir pavardė, prekė, kaina, pristatymo data.

46.   Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

46.1.   Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas  tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

46.2.   Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

46.3.   Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės,  nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama  nekokybiška prekė);

46.4.   Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

46.5.   Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

47.   Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo  nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

48.   Pirkėjui patvirtinus ir apmokėjus užsakymą yra laikoma, kad Pirkėjas tikrino prekės išmatavimus dydžių lentelėje ir jie atitiko Pirkėjo poreikius. Jeigu Pirkėjui netiko prekės dydis ir jis nori jį pakeisti, bet pati prekė atitiko išmatavimus jos dydžių lentelėje, tokiu atveju prekės grąžinimo ir pakartotinio siuntimo išlaidas pirkėjas apmoka pats. Šis punktas netaikomas, jeigu prekė neatitiko tos prekės dydžių lentelėje pateiktų išmatavimų.

49.   Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, ją pakeisti analogiška preke. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus Pardavėjas įsipareigoja grąžinti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Prekės grąžinimo dienos.

50.   Pinigai grąžinami į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas užsakymas.

51.   Pirkėjui grąžinant prekes, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, išskyrus pristatymo išlaidas. Šis punktas netaikomas, kai grąžinama nekokybiška prekė.

52.   Pirkėjui grąžinant prekę, Pirkėjas pats apmoka grąžinimo išlaidas. Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę.

53.   Už Pirkėjo grąžintas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

54.   Pirkėjas, siekdamas ginčyti Pardavėjo sprendimus neteisminiu būdu, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas: tarnyba@vvtat.lt, telefonas 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt) jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/

VIII Baigiamosios nuostatos

55.   Griežtai draudžiama be Pardavėjo raštiško leidimo kopijuoti ar kitaip platinti internetinėje parduotuvėje www.roka.lt esančią informaciją.

56.   Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

57.   Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

58.   Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

59.   Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).

0